भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary of Geography (English-Hindi)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Young stream

तरूण सरिता

Young valley

तरूण घाटी

Younger Drays

नवीनतर ड्रयाज

Younger Drifts

नवीनतर वाह

Youth

युवावस्था

Youthful stage

तरूणावस्था

Youthful steam

तरूण-सरिता

Yttrium

इट्रियम

Yttrium earth

इट्रियम मृदा

Yukaghir

यूकागीर

Yuma

यूमा

Yurt

युर्ट

Yurt trellis

युर्ट जालवितान

Ywa

ईवा, ग्राम

Zaglossus

जैग्लोसस

Zambo

जम्बो, नीग्रो-इडियन वर्ण-संकर

Zanoga

जैनोगा, हिमज गह्वर

Zapota tree

सापोटा वृक्ष

Zariba, zarreba, zareeba

जरीबा, बाड़ा

Zastruga

हिसीता, जस्त्रुगा

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App