भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Champoo Nudigannadi (Kannada)

Sapna Book House

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

ಅಂಜನೆ

ಹನುಮಂತನ ತಾಯಿ; [ಜೈನ] ಒಂದು ನರಕದ ಹೆಸರು (ಅಂಜನೆಯೆಂಬ ಪೆಸರ ಪಂಕಪ್ರಭೆಯೆಂಬ ನಾಲ್ಕನೆಯ ನರಕಮಿರ್ದುದು: ಅಜಿತಪು, ೧೧. ೬ ವ)

ಅಂಜಮೆ

ಅಂಜಿಕೆ (ಸಾಧಕನ ಮರುಳಾಟದಂತೆ, ವೀರನಂಜಮೆಯಂತೆ: ಧರ್ಮಾಮೃ, ೮. ೫೭ ವ)

ಅಂಜಮೆಗುಡು

ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸು (ಜನಮಂ ನೀಮಂಜಲಿಂ ಎಂದಱವಂ ಅರ್ವಿನಮಂಜನೆಗೊಟ್ಟಱದು ನಿಱಸಿದಂ: ಆದಿಪು, ೬. ೬೧)

ಅಂಜರಿಕಾಸ್ತ್ರ

ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಶಿವನು ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರವಿತ್ತಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ನೀಡಿದ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರ (ಈಶ್ವರಂ ಕೊಟ್ಟುದರ್ಕೆ ತೆಲ್ಲಂಟಿಯೆಂದು ಗೌರಿದೇವಿಯುಂ ಅಂಜರಿಕಾಸ್ತ್ರಮೆಂಬ ಅಮೋಘಾಸ್ತ್ರಮಂ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನಂಗೆ ಕುಡೆ: ಪಂಪಭಾ, ೮. ೨೬ ವ)

ಅಂಜಲ್

ಹೆದರಬೇಡ[ಡಿ] (ಸುತಾರೆಯಂ ಅಂಜಲಂಜಲ್ ಎಂದು ಮಂಡಲಾಗ್ರಮಂಡಿತ ದೋರ್ದಂಡರೆಂ ಆಗಿ ಪೋಗಿ ಪಗೆವನೊಳ್ ತಡೆಯದೆ ತಾಗುವ ಎಮ್ಮ ರಭಸಮಂ ಕೇಳ್ದು: ಶಾಂತಿಪು, ೬. ೩೩ ವ)

ಅಂಜಲಿ

ಬೊಗಸೆ (ವಿನಯದೊಳೆ ಮತ್ತಂ ಅಂದೊಯ್ಯನೆ ನಿರ್ಝರವಾರಿಯಂ ನಿಜ ಅಂಜಲಿಯಿಂ ತಂದು ಅನುವಿಸಿ ವದನಪ್ರಕ್ಷಾಳನಮಂ ಮಾಡಿಸಿದಂ ಅಂದು ಚಂದ್ರಾಪೀಡಂ: ಕಾದಂಸಂ, ೪. ೧೨೪)

ಅಂಜಲಿಪುಟ

ಬೊಗಸೆ (ನೀರಂ ಕುಡಿಯಲೆಂದು ನಿಜಾಂಜಲಿಪುಟಮಂ ನೀಡಿದಾಗಳ್ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಚನಂ ಆಕಾಶದೊಳ್: ಪಂಪಭಾ, ೮. ೩೮ ವ)

ಅಂಜಿಸು

ಹೆದರಿಸು (ಪೊಸ ಕಾರೊಳಿಂತು ಬೆಳ್ಪಗೆ ಪಥಿಕಾಜನಮಂಜಿಸುವಂತಿರೆ: ಕವಿರಾಮಾ, ೧. ೧೨೪)

ಅಂಜು

ಹೆದರು, ಭಯಪಡು (ಅಂಜು ಭಯೇ: ಶಬ್ದಮದಧಾ ೨೨೫)

ಅಂಜುಮೆ

ಅಂಜಿಕೆ (ಚಲದಿನೆಱಗಿಸಲಿರೆ ಭರತಂಗೆಱಕಮ್ ಅಂಜುಮೆಯಲ್ತೇ: ಆದಿಪು, ೧೪. ೭೫)

ಅಂಜುಳಿ

[ಅಂಜಲಿ] ಬೊಗಸೆ (ನೃಪಂ ಅತಿವ್ಯಗ್ರನಾಗಿ ಮುಖಪ್ರಕ್ಷಾಳನಾರ್ಥಂ ಪೇರಡವಿಯೊಳ್ ಅಂಜುಇಯಿಂ ಜಲಮಂ ತಂದು .. .. ಎಱೆಯೆ: ಕಾದಂಸಂ, ೩. ೪೫ ವ)

ಅಂಟಪರಿಚೆ

ಹಣೆಗೆ ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಟ್ಟು ? (ತೀವಿದ ಕೊಗ್ಗಿಯ ಕತ್ತುರಿಯುಂ ಕತ್ತುರಿಯೊಳ್ ಅಂಟಪರಿಚೆಯುಂ ಪರಿಚೆಯೊಳ್ ಪರಿಚಯಂಬಡೆದ ಮದವಟ್ಟೆಯುಂ: ಆದಿಪು, ೪. ೪೧ ವ)

ಅಂಟಿಸುಂಟಿ

ಒಂದು ಬೈಗುಳ (ಬೆರಳ್ಗಡಿಕೆಯರಂಟಿಸುಂಟಿ ಸುಡು ಪಂಜೆಗಳೆಂಜಲ ಹಂಜೆಯೆಂದು ಬಯ್ದೊಡನೆತ್ತಿದರ್: ಅನಂತಪು, ೮. ೩೧)

ಅಂಟಿಸು

ಮೆತ್ತು (ಕಂಪಿಪೊಡಲಂಟಿಪ ಧೂಳಿಯೊಱಲ್ವ ನಿಸ್ವನಂ: ಉದ್ಭಟಕಾ, ೪. ೫೯)

ಅಂಟು

ಮುಟ್ಟು; ಜತೆಗೂಡು (ನಿಚಿತ ಮುದದಿಂದೆ ಮುಖಶಶಿರುಚಿಯಂ ಬಿಡದಂಟಿ ಸವಿವೆಂದಗಲದೆ ಸಾರ್ದ ಚಕೋರಂ: ಉದ್ಭಟಕಾ, ೬. ೧೦೭)

ಅಂಟುಗೊಳ್

ಅಂಟಿಕೊ; ನಾಟು (ಬಾಸೆಯೊಳಂಟುಗೊಂಡ ಕಣ್ ತಿವಳಿಯೊಳಂ ಸಿಲ್ಕಿ ಪೋಗಲಾರ್ತುವಿಲ್ಲ: ಕಬ್ಬಿಗಕಾ, ೭೮); ಆಶ್ರಯಿಸು (ನೀರ್ದಾಣಮನಂಟುಗೊಂಡಂದಟರಾಗಳೆ ಬಾಯ್ವಿಡೆ: ಕಬ್ಬಿಗಕಾ, ೧೯೪)

ಅಂಡಕೋಶ

ಬೀಜಕೋಶ, ವೃಷಣ (ಸಮಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪ್ರಚ್ಛನ್ನವಾಯುಪ್ರವೇಶನುಂ ಅಪಿಂಜೋತ್ಪನ್ನಾಂಡಕೋಶನುಂ: ಆದಿಪು, ೧೨. ೫೬ ವ)

ಅಂಡಜ

ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು (ಫಣಿವಿಹಗಾದ್ಯವೆಲ್ಲಂ ಅಂಡಜಂ: ಅಭಿಧಾವ, ೧. ೩. ೪); ಹಕ್ಕಿ (ಖಗ ಅಂಡಜಂ ಪತತ್ರಿ ಪತಂಗಂವಿಕಿರಂ ಪಕ್ಷಿ: ಅಭಿಧಾವ, ೧. ೯. ೯)

ಅಂಡಲೆ

ಪೀಡಿಸು (ತಮ್ಮಂ ಅಂಡಲೆದು ಬಂಬಣ ಬಾಡಿಸಿ ಬಿಡದೆ ಕಸುಗಾಯ್ದು: ಆಚವರ್ಧ, ೬. ೨೩ ವ); ಕಾಟ (ವಿಯೋಗಿಗೇಂ ಮಾಡದೆ ಪೋಕುಮೇ ಮದನನಂಡಲೆಯಂ ನಗನಂದನಂಗಳೊಳ್; ಶಬರಶಂ, ೧. ೫೨)

ಅಂಡಲೆವಡೆ

ತೊಂದರೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗು (ಪರದಾರಾಸಕ್ತನಿಂದಂಡಲೆವಡೆದುದು ತಾನೆಂದು ಕೈಲಾಸಧಾತ್ರೀಧರಮಂ ನಿತ್ಯಂ ನಗುತ್ತಿರ್ದಪುದೆನೆ: ಕುಸುಮಾಕಾ, ೨. ೮೬)

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App