भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Champoo Nudigannadi (Kannada)

Sapna Book House

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

ಅಂಕುರಿತ

ಮೊಳಕೆವೊಡೆದು ಚಿಗುರು ಬಿಟ್ಟ (ಕೋರಕಿತ ಅಂಕುರಿತ ಪಲ್ಲವಿತ ಮುಕುಳಿತ ವಿಸ್ತಾರಿತ ರಮ್ಯಾಶೋಕ ಮಹೀರುಹಮುಮಂ ಅಭವನ ಅಂಗರುಚಿ ಪುದಿದಿರ್ಕುಂ : ಆದಿಪು, ೯. ೧೧೧)

ಅಂಕುರಿಸು

ಮೊಳಕೆಯೊಡೆ (ಇಳೆಯೊಳಂದಂಕುರಿಸಿ ಹರಿತ್ಕುಳದೊಳ್ ವರ್ಧಿಸಿಯೆ ನೀಳ್ದು: ಗದಾಯು, ೧೦. ೭); ಉಂಟಾಗು (ತೆಂಬೆಲರಲೆಪದ ಪೂಲತೆಯೆಂಬಿನಮಂಕುರಿಸೆ ಪುಳಕಂ: ಶಾಂತಿಪು, ೧೦. ೩); ನವಿರೇಳು (ಬೇಟದೊಳ್ ಬಿರಿವೊಡಲೊಯ್ಯನಂಕುರಿಸೆ: ಪಂಪಭಾ, ೫. ೧೪)

ಅಂಕುಶ

ಆನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಆಯುಧ, ಸೃಣಿ (ಅಂಕುಶಮಕ್ಕುಂ ಸೃಣಿ: ಅಭಿಧಾವ, ೧. ೧೪. ೩೬)

ಅಂಕುಸ

ಅಂಕುಶ (ಆರಂಕುಸಮಿಟ್ಟೊಡಂ ನೆನೆವುದೆನ್ನ ಮನಂ ವನವಾಸಿ ದೇಶಮಂ: ಪಂಪಭಾ, ೪. ೩೦); ನಿಯಾಮಕ (ಪಾಣ್ಬರಂಕುಸಂ ಅಮ್ಮನ ಗಂಧವಾರಣಂ ಪಡೆಮೆಚ್ಚೆಗಂಡಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೧೪೮ ವ)

ಅಂಕೂರ

ಅಂಕುರ (ಅಂಕುರಂ ಅಂಕೂರಂ: ಅಭಿಧಾವ, ೧. ೭. ೪)

ಅಂಕುಶಗತಚಾರಣ

ಅಂಕುಶದಿಂದ ಆನೆಯನ್ನು ನಡೆಸು (ಅಂಕುಶಗತ ವಾರಣಯಾತಮೆಂಬುದದು; ಅಭಿಧಾನ, ೧. ೩. ೩೭)

ಅಂಕುಸಮಿಡು

ಅಡ್ಡಿಮಾಡು (ಆರಂಕುಸಮಿಟ್ಟೊಡಂ ನೆನವುದೆನ್ನ ಮನಂ ವನವಾಸಿ ದೇಶಮಂ: ಪಂಪಭಾ, ೪. ೩೦)

ಅಂಕೆ

ಅಭಿಪ್ರಾಯ (ಮಡಸೋಂಕಿಂ ಮನದಂಕೆಯಂ ತಿಳಿದು: ಕುಸುಮಾಕಾ, ೮. ೭೬)

ಅಂಕೆಗೆಯ್

ಗುರುತುಮಾಡು (ಸರಳತಳಾಂಗುಳಿತ್ರಿತಯದಿಂ ಫಳವಕ್ತ್ರದೊಳಂಕೆಗೆಯ್ದು: ಕುಸುಮಾಕಾ, ೯. ೨೬)

ಅಂಗ

ದೇಹ (ದೇವ ಮತ್ ನಯನದೊಳ್ ನಯನಂ ಕರದೊಳ್ ಕರಾಬ್ಜಂ ಅಂಗದೊಳ್ ಎಸೆವ ಅಂಗಯಷ್ಟಿ: ಕಾದಂಸಂ, ೬. ೪); ಪ್ರಕಾರ (ಆ ವಜ್ರಪಾತದಿಂ ಮೇಲೇವೇೞ್ದಪೆಂ ಅರಿದು ಪೇೞಲುಂ ಕೇಳಲುಂ ಇನ್ನುಂ ಆವ ಅಂಗಂ ಎನಲ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಮಾವಹಂ ಒಂದಾದುದು ಆಗಳ್ ಅದನುಸಿರ್ದಪ್ಪೆಂ: ಕಾದಂಸಂ, ೪. ೧೦೨); ಒಂದು ದೇಶದ ಹೆಸರು (ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇವೆಲ್ಲಂ ಒಳವೆ ಅಂಗ ಅಧಿಪತೀ: ಗದಾಯು, ೫. ೨೦); [ಜೈನ] ಜೈನಾಗಮದ ಒಂದು ವಿಭಾಗ (ಅಂತು ಜೈನದೀಕ್ಷೆಯಂ ಕೈಕೊಂಡು ಗುರುವಿನನುಮತದಿಂ ದ್ವಾದಶಾಂಗ ಚತುರ್ದಶಪೂರ್ವಂಗಳಂ ಕಲ್ತು: ಆದಿಪು, ೧೪. ೧೩೯ ವ); ದೇಹದ ಭಾಗ (ಅಂಗಿಯ ಅಂಗದೊಳೆಲ್ಲಂ ತೀವಿರ್ಪಂ ಭೂತಚತುಷ್ಟಾವಯವದಿಂ ಅನ್ಯಂ ಆತ್ಮನಂ ಕಂಡಱಯೆಂ: ಯಶೋಧಚ, ೪. ೧೭)

ಅಂಗಂಬಡೆ

ಆಕಾರ ಧರಿಸು (ಶೃಂಗಾರಲಕ್ಷ್ಮಿಯಂಗಂ ಬಡೆದನೇಕರೂಪದಿಂ ನಿಂದಂತೆ: ಶಬರಶಂ, ೧.೭೯ ವ)

ಅಂಗಘಟನ

ಮೈಕಟ್ಟು (ಅಸಮಾಸ್ತ್ರನ ಅಂಗಘಟನಂ ಅದು ಅಸದೃಶಂ ಈ ವಿಭುವಿನಂಗಘಟನಕ್ಕೆ ಎನೆ: ಕರ್ಣನೇಮಿ, ೫. ೪)

ಅಂಗಚಿತ್ತ

ಪಾರಿತೋಷಕ (ನರೇಂದ್ರಂ ರಾಜಲೋಕಮಂ ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ತನ್ನ ವಂಶವರ್ಧನೆಗಂಗಚಿತ್ತಮನಿತ್ತು: ಕಾದಂಬ, ೨. ೮೬ ವ)

ಅಂಗಚ್ಛವಿ

ದೇಹಕಾಂತಿ (ಪಿಳುಕಂ ಬೇಡಿತೆಗೆ ಸಲಹಲಿತ್ತೊಡೆ ಗೂಡಿನೊಳದು ಬಳೆದು ತಳೆದುದಂಗಚ್ಛವಿಯಂ: ಯಶೋಧಚ, ೩. ೩೬)

ಅಂಗಜ

ಮನ್ಮಥ (ನೆಗೞ ಕರ್ಪೂರ ಕಾಳಾಗರು ಮಳಯಮಹೀಜಂಗಳ್ ಏಳಾಲತಾಳೀ ಸ್ಥಗಿತಂಗಳ್ ಕಣ್ಗೆವಂದಿರ್ದುವಂ ಇವನೆ ವಲಂ ಕೊಂಬುಗೊಂಡ ಅಂಗಜಂ .. .. ಎಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಂ ಸಲಿಸುವಂ: ಪಂಪಭಾ, ೪. ೨೩)

ಅಂಗಜನೆಂಬಜಂ

ಮನ್ಮಥನೆಂಬ ಬ್ರಹ್ಮ (ಈ ಕನ್ನೆಯಂ ಮಾಡುವಲ್ಲಿಗೆ ಚಂದ್ರಂ ಮಳಯಾನಿಳಂ ಮಳಯಜಂ ನೀರೇಜಂ ಇಮ್ಮಾವು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಂದಿಂತಿವಂ ಅೞ್ಕಱಂದ ಅಮರ್ದಿನೊಳ್ ತಾನೞಯಿಂ ತೊಯ್ದು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಸಂದಂಗಜನೆಂಬಜಂ ಪಡೆದಂ: ಪಂಪಭಾ, ೪. ೭೫)

ಅಂಗಜನ್ಮ

ಮನ್ಮಥ (ಸೆಱೆಗೆಯ್ದು ಕಣ್ಣುಮಂ ಮನಮುಮಂ ಅಂಗಜನ್ಮನರಲಂಬುಗಳಿಂದೆ ಮರುಳ್ಚಿ: ಪಂಪಭಾ, ೨. ೪೦)

ಅಂಗಜಾಸ್ತ್ರ

ಮನ್ಮಥನ ಬಾಣ (ರಾಜಪುತ್ರಿಸ್ಮಿತ ಮಧುಮಧುರಾಪಾಂಗ ಜೈತ್ರಾಂಗಜಾಸ್ತ್ರಂಗಳ ಕೋಳಂ ನೂತನಪ್ರೇಮದೆ ನಿಮಿರ್ವೆಡೆಯೊಳ್ ಕಾವನಾವಂ: ಆದಿಪು, ೪. ೫೧)

ಅಂಗಜೋತ್ಪತ್ತಿಸುಖ

ಕಾಮಸುಖ (ಪೂಣ್ದೆನಗಾಗದಂಗಜೋತ್ಪತ್ತಿ ಸುಖಕ್ಕೆ ಸೋಲಲೞಗುಂ ಪುರುಷವ್ರತಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೭೫)

ಅಂಗಜೋತ್ಪನ್ನ ವಿಮೋಹ

ಕಾಮದಿಂದಾದ ವ್ಯಾಮೋಹ (ನೃಪತಿ ಬೇಡಿದುದಂ ಕುಡಲೊಲ್ಲದೆ ಅಂಗಜೋತ್ಪನ್ನ ವಿಮೋಹದಿಂದೞದಪಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೭೨)

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App