भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Champoo Nudigannadi (Kannada)

Sapna Book House

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

< previous123456789156157Next >

ಅಃ

[ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೊಡುವಾಗ, ನೋವಿನಿಂದ] ಅಯ್ಯೋ ಎಂಬ ಉದ್ಗಾರ (ಎಂದುಂ ಪೋಗೆಂದನೆ ಮಾಣೆಂದನೆ ಪೆಱತೊದನೀವೆನೆಂದನೆ ನೊಂದು ಅಃ ಎಂದನೆ ಸೆರಗಿಲ್ಲದೆ ಪಿಡಿಯೆಂದನಿದೇಂ ಕಲಿಯೊ ಚಾಗಿಯೋ ರವಿತನಯಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೧೦೨)

ಅಂಕಕಾರ್ತಿ

ಅಂಕಕಾತಿ, ವೀರನಾರಿ (ಕಲಿಯೆನೆ ನೆಗೞ್ದಳ್ ಕಸವರಗಲಿಯೆನೆ ಗುಣದಂಕಕಾರ್ತಿ ಮೊನೆಯೊಳ್ ಮನೆಯೊಳ್: ಅಜಿತಪು, ೧. ೬೫)

ಅಂಕಕಾಱ

ಅಂಕವೆಂಬ ದ್ವಂದ್ವಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವನು, ವೃತ್ತಿವೀರ (ನುಡಿಯಲಱಯದ ಅಂಕಕಾಱಂ ಆಕಾಶಮಂ ನೋಡಿದನೆಂಬಂತೆ: ಧರ್ಮಾಮೃ, ೯. ೮೨ ವ)

ಅಂಕಂಗೊಳ್

ಅಂಕಂಗುಡು (ದಕ್ಷಿಣಚರಣದಿಂ ಅಂಕಂಗೊಂಡು ಭೋಂಕನೆಡೆದ ಕೊಸೆಯಂ ತೆಗೆದು: ನೇಮಿಪು, ೪. ೧೦೪ ವ)

ಅಂಕಚಾರಣೆ

ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪದಾರ್ಥದ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು (ಅಂಕಚಾರಣೆಗಳೊಳಂ ಸಂತಂ ಪೇೞ್ಗೆ ಉೞದಾವೆಡೆಯಂತರದೊಳಂ ಆಗದು ಎಂದಂ ಅತಿಶಯಧವಳಂ: ಕವಿರಾಮಾ, ೨. ೨೯)

ಅಕಟ

ಅಯ್ಯೋ ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಉದ್ಗಾರ (ಆಯೆಡೆಗೆ ಬಂದನಕಟೆಂದು ತಡವರಿಸಿ: ಧರ್ಮಾಮೃ, ೨. ೩೪ ವ)

ಅಃಕಡ

ಗರಡಿಮನೆ (ಎತ್ತಿ ಬಿಸುಡುವ ಬಿಸುಡಲ್ ಮರಳ್ದೆದ್ದು ಕೆಡಪಿ ಬಿಡದಬ್ಬರಿಸುವ ಕಲಿಮಲ್ಲರಿಂದಂ ಅಃಕಡಮೆಸೆಗುಂ: ತ್ರಿಷಷ್ಟಿಪು, ೧೭. ೧೪)

ಅಂಕಣಿ

ರಿಕಾಪು (ಜಾತ್ಯಶ್ವಂಗಳಂ ವಳಯಮಂ ಸೋಂಕದಂಕಣಿಯ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಭೋಂಕನೇಱೆ: ಗಿರಿಜಾಕ, ೬. ೫೫ ವ)

ಅಂಕತಳ

ತೊಡೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ (ತದಂಗನಾ ಅಂಕತಳದೊಳ್ ಬಾಲಾರ್ಕನಂ ಪೋಲ್ತು ಭಾಸುರತೇಜೋಧಿಕನಪ್ಪ ಬಾಳನಂ: ಆದಿಪು, ೭. ೪೪)

ಅಂಕದ ವಸ್ತು

ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತು (ಮಿತ್ರಂ ಧನಂ ಧಾತ್ರಿ ಕಿಂಕರರ್ ಎಂಬ ಅಂಕದ ವಸ್ತುವಂ ಪಡೆಗೆ: ಪಂಚತಂತ್ರ, ೪೪೧)

ಅಂಕದಂಬು

ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಬಾಣ (ಅಂಕದಂಬೆತ್ತಲುಂ ತುಱುಗಿ ನಡುವಿನಂ ಸಾರ್ದು ಸಾರ್ದೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕಾದಿದರ್: ಪಂಪಭಾ, ೧೩. ೩೯)

ಅಂಕದೌಷಧ

ವೀರ್ಯಪುಷ್ಟಿಯ ಔಷಧ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಔಷಧ (ಬಲಮರ್ದೆನೆ ಅಂಕದೌಷಧಂ: ರನ್ನ ನಿಘಂಟು, ೪)

ಅಕಂಪಿತಶರೀರ

ನಡುಗದ, ದೃಢವಾದ ಮೈಯುಳ್ಳ (ಪರಮಯೋಗಿಯಿರ್ಪಂದದಿಂದಕಂಪಿತಶರೀರನಿರ್ದುದು ಜಲಾಶಯೋಪಾಂತದೊಳ್ ಬಕಂ: ಪಂಪರಾ, ೭. ೯೧)

ಅಂಕಮಾಲಾ

[ರಾಜರ] ಸ್ತುತಿಮಾಲೆ (ಮಹಾವಂದಿವೃಂದ ಅಂಕಮಾಲಾನಾದಂ ಗಂಭೀರನಾದಂ ನೆಗೞರೆ ತಳರ್ದಂ ರಾಗದಿಂ ಸಾರ್ವಭೌಮಂ: ಆದಿಪು, ೧೧. ೧೪)

ಅಂಕಮಾಲೆ

ಬಿರುದಾವಳಿ (ಸ್ಮರನ ಬಿರುದಿನಂಕಮಾಲೆಯನೋದದರಗಿಳಿಗಳಿಲ್ಲ: ಪಂಪರಾ, ೧. ೧೦೭ ವ)

ಅಕರ್ಣಹೃದಯ

ಕಿವಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯಗಳಿಲ್ಲದ; ಹಾವಿನ ಹೃದಯವುಳ್ಳ (ಕವಿತಾವಿಷಯಂ ಕಠಿಣಹೃದಯನಪ್ಪ ಜಡಾತ್ಮಂಗೀವುದೋ: ಮಲ್ಲಿನಾಪು, ೧. ೩೬)

ಅಕರ್ತೃಕ

ಕರ್ತೃವಿಲ್ಲದ, ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನಿಲ್ಲದ (ಲೋಕಪ್ರಕಾರಮೆಂತೆಂದದೊಡೆ ಅದಕರ್ತೃಕಂ ಅದಹಂಕೃತಂ ಅದೂರ್ಧ್ವಂ ಅಧ್ಯಾಧೋಭೇದದಿನಿರ್ಪುದು: ಅನಂತಪು, ೧. ೬೬ ವ)

ಅಂಕವಣಿ

ರಿಕಾಪು (ಉಂಗುಟಮಂ ಅಂಕವಣಿಗೆ ಕರಾಂಗುಳಿಯಂ ಸ್ಕಂಧಸಂಧಿಗುಯ್ದು ಏಱದಂ ಉತ್ತುಂಗ ತುರಂಗಮಂ: ಪಂಪರಾ, ೪. ೧೨೦)

ಅಂಕವಣೆ

ಕುದುರೆಯ ರಿಕಾಪು (ಅನ್ನೆಗಂ ನಕುಳನುಮಂಕವಣೆಯುಂ ಬಾಳುಂ ಬಾರುಂ ಚಮ್ಮಟಿಗೆಯನುಮಂ: ಪಂಪಭಾ, ೮. ೫೪ ವ)

ಅಕಳಂಕರಾಮ

ಅರಿಕೇಸರಿಯ ಬಿರುದು, ಅರ್ಜುನ (ಚತುರಂಗಮೆಯ್ದೆ ಕೀಲಿಸೆ ಪಡೆ ಚಿತ್ರದೊಂದು ಪಡೆಯಂತೆವೊಲಾಯ್ತು ಅಕಳಂಕರಾಮನಿಂ: ಪಂಪಭಾ, ೧೧. ೧೩೫)
< previous123456789156157Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App