भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Saura Sabdakosh

Academy of Tribal Language & Culture, Govt. of Odisha

< previous1234Next >

ମ‌ଉଳିବା

ବାଲ୍‌ଡ଼େଡ଼୍‌ଲେ

ମଚକିବା

ଆର୍‌କାଡ଼େଡ଼୍‌ଲେ (ପାଡ଼୍‌ସାତାର୍‌ରେ)

ମଞ୍ଚା

ଜିରାଙ

ମଞ୍ଜା

ଆଗାରେ

ମଜିବା

ମାଗାଡ଼୍‌ଲେ

ମୁଠା

କୁନ‌ଡ଼ୁବ୍‍

ମୁଣ୍ଡାଇବା

ଆତିଂବା

ମୁତ୍ର

ଆଞୁମ୍‍

ମୁଜିବା

କିବ୍‌ମାଡ଼୍‍ (ପିବାମାଡ଼୍‍)

ମୁଦୀ

ଏଙ୍‌ସି

ମୂଳଧନ

ଆବବ୍‍ ବିତ୍‌ତି

ମୁଲାଇବା

ଆଜାତ୍‌ତିବା

ମେଘ

ତାରୁବ୍‍

ମୁଡ଼ିବା

ଆପଡ଼୍‌ଡ଼େଡ଼୍‌ବା

ମତେଇବା

ଗାଡ଼୍‌ଲାମ୍‌ତବେ

ମଜୁରୀ

ବାଡ଼ିନ୍‍

ମନ୍ଥିବା

ଆଗାଡ଼୍‌ୟାମବା (ଆଗିସିଡ଼୍‌ବା)

ମଦ

ଆଲି (ଡିଞବାସାଲ୍‍)

ମନ୍ଦ

ଏର୍‌ବାଙ୍‌ସା
< previous1234Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App