भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Saura Sabdakosh

Academy of Tribal Language & Culture, Govt. of Odisha

ଘୋଡ଼େଇବା

ଆରୁବ୍‌ରୁବ୍‌ବା

ଘ‌ଉଡ଼ିବା

ଆଗଙବା

ଘଣ୍ଟି

ପିଡ଼ଂପିଡ଼ଂ

ଘରଜୋ‌ଇଁ

ଲୁତାବ୍‌ମାର୍‍

ଘରଛପର

ୟିମ୍‌ସିଙ୍‍

ଘରଚଟିଆ

ଡାନାଲ୍‌ତିଡ଼୍‍

ଘାସ ବାଛିବା

ତିସାରାନ୍‍

ଘାସ

ଆଜିଙ୍‌

ଘାସ କାଟିବା

ଆଗାବାନ୍‍ ଆଗାଡ଼୍‌ବା

ଘୁଞ୍ଚାଇବା

ଆଡ଼େଡ଼୍‌ବା

ଘୁଞ୍ଚିଯିବା

ଡ଼େଡ଼୍‌ଲେନ୍‍ ଆୟିର୍‌ବା

ଘୋଡ଼ା

କୁର୍‌ତା

ଘୁମାଇବା

ଆମିବ୍‌ବା

ଘୁଷୁରୀ

କାମ୍‌ବୁନ୍‌

ଘୋଡ଼ା

କୁର୍ତ୍ତା

ଘୋଡ଼ି

ଆନ‌ସାଲ କୁର୍ତ୍ତା

ଘୁଷୁରି

କମ୍ବୋନ

ଘୁଷୁରୀ

ଗୁଡ଼ି

ଘାସ

ଆଜିଂ

ଘାସ

ଆଜିଙ୍‌

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App