भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Koya Sabdakosa

Published by Academi of Tribal Language and Culture, Govt. of Odisha

< previous1234567Next >

ମଇଦା

ପିଡ୍

ମଇଦା

ପିଣ୍ଡ୍

ମଉଜରେ ବୁଲିବା

ସାର୍‌ଦାତେ ୱେୟଲନାଦ୍

ମଉଜରେ ବୁଲିବା

ସାର୍‌ଦାତେ ୱେୟଲନାଦ୍

ମଉଳିବା

ୱାର୍‌ନାଦ୍

ମଉସା

କାକା

ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି

ମକର ସକ୍ରାଂରାତ୍

ମଠ

ଗୁଡ଼ଇ

ମଣି

ବାଙ୍ଗରାମ୍

ମଣିଷ

ମାନଷୁଣ୍ଡ

ମଧୂର ଗୀତ ଶୁଣ

ନେଲ୍ଲାତ୍ ପା’ଟା କେଞ୍ଜାଟ୍

ମଧ୍ୟମା ଆଙ୍ଗୁଳି

ନଡ଼ିୱାଣ୍ଡଞ୍ଜ

ମଧ୍ୟସ୍ଥ

ନାଡ଼ମେ ନାଡ଼ମେ ଆଦାନାଦ

ମନ ଖୋଲିକହ

ମାନ୍‌ତେ ମାଟା କେଲ୍ଲା

ମନା କରିବା

ମୋଣ୍ଡତୁଙ୍ଗନାଦ୍

ମନା କରିବା

ମଣ୍ଡତୁଙ୍ଗନାଦ୍ / ଏକ୍କ ଦୁସ୍‌ନାଦ୍

ମନେ ପକାଇ କହ

ଏର୍‌କା କିସ୍ କେଲ୍ଲା

ମନେପକାଇବା

ଏରକାତୁଙ୍ଗାନାଦ୍ / ଏର୍‌କା କିଦାନାତ୍

ମନେପକାଇବା

ଏର୍‌କା ତୁଙ୍ଗାନାଦ୍
ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ (Odia Sentence): ମୁଁ ମାକୁ ମନେ ପକାଉଛି
କୋୟା ବାକ୍ୟ (Koya Sentence): ନାନ୍ନା ମା’ୟାୱାଙ୍କ୍ ଏର୍‌କା ତୁଙ୍ଗୋ ମିନ୍ଦେନ୍

ମନ୍ଦାଗ୍ନି

ଉସାରୋଗ୍
< previous1234567Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App