भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Odia-Koya Sabdakosa

Published by Academi of Tribal Language and Culture, Govt. of Odisha

ଝଡ଼

ଗାଲ

ଝଡ଼ରେ ବହୁତ ଗଛ ପଡ଼ିଗଲା

ତୂପା’ଗା’ଲତି ଗାଟ୍ଟି ମାରା ରାଲ୍‌ତ୍‌ଥା

ଝଡ଼ିବା

ରାଲାନାଦ / ଉଷାନାଦ୍ / ଦୁଲ୍ଲାନାଦ୍

ଝରକା ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲ

କାହ୍ନିମା’ର ତୀସା / ତେର୍‌ମ୍

ଝରଣା

ଥୋଙ୍ଗ୍ / ଇଲ୍‌କା /ୱାଙ୍ଗ୍

ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିବା

ଝିମ୍‌ଆଦ୍‌ନାଦ୍

ଝାଡ଼ଣ

କାଇତାନାଦ୍

ଝାଡ଼ିବା

କାଇତାନାଦ

ଝାଳ

କାହାଁଙ୍ଗା

ଝିଅ

ମାୟାଡ

ଝିଆରି

ଦାଦାନ ମାୟାଡ଼

ଝୁଙ୍କିବା

ତାଲ୍‌ଗାନାଦ୍

ଝୁଣା

ଧୂପାମ୍

ଝୁଲିବା

ଉଙ୍ଗାଳାଦ୍

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App