भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

आक्रमणु

हमिलो, चढ़ाई, वारु, प्रहारु, काह.

आक्रोशु

क्रोधु, ग़ुसो, क्षोभु, रोषु, नाराज़गी, कोपु, अप्रसन्नता.

आखाड़ो

व्यायामशाला, कसिरतशाला, कुश्तीस्थलु, मलाखिड़ो, पिड़ु

आखेरो

घोंसलो, आशियानो, नीड़ु, आहेरो, वाहेरो.

आख्यानु

कथा, कहाणी, वार्ता, क़िसो, आखाणी, गाल्हि.

आग/गि

अग्नी, बाहि, ज्वाला, आतिश, साड़ो, जलणि.

आगमनु

अचणु, पधारिजणु, आमदि, पधारणु, उपस्थित.

आग्रहु

ज़ोरु, ज़िदु, हठु, अनुरोधु, वेनिती.

आचारु

अचरणु, हलति, चाल-चलन, रीति, रसम ; खटाणि, सांधाणो.

आचार्य/र्यु

गुरू, अध्यापकु, प्राध्यापकु, विद्वानु, पंडतु, पंडितु.

आज़ादी

मुक्ती, स्वतंत्रता, स्वाधीनता.

आजियां

आउ आदरु, आदरभाउ, आदरु सत्कारु, स्वागतु.

आजीविका

गुज़रानु, पेटक़ूतु, तंवणि, रोज़ी-रोटी, रोज़गारु.

आज्ञा

आदेशु, हुकुमु, हिदायत, निर्देशु, इजाज़त ; चयो, मञिता.

आज्ञाकारी

चएवानु, फ़र्मानबरदारु, आज्ञापालकु, हुकुमी.

आडंबरु

डेखाउ, ढोंगु, पाखंडु, अडंबरु, भभिको, कूड़ो डेखु, चोजु, ठड़्को फड़्को.

आतंकवादी

दहशतवादी, दहशतअंगेज़ु, उग्रवादी ; क्रांतिकारी.

आतंकु

दहशत, हिरासु, डपु, भौ, भय, डरु, ख़ौफ़ु.

आतरिवेला

अधीरता, उबहराई, तकड़ि, बेसबुरी, आंधिमांधि.

आतशि

आतिश, बाहि, आग/गि, अग्नी, नारि, जेरो ; क्रोधु, ग़ुसो, कामु.

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App