भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

रब

पिछ, आश, चांवरनि जो भतु.

रम

भाजि, भाजुड़, उडाई ; कूचु, रवानगी.

रमणीकु

सुंदरु, सुहिणो, मनोहरु, आनंददायकु.

रमणु

घुमणु, फिरणु ; रुलणु, भिटिकणु, भटिकणु ; वञणु, रवानो थियणु ; चकर हणणु ; हलंदो रहणु ; समाइजणु, फहिलिजणु, परोसणु, स्त्री-पुरुष वारो नातो हुअणु ; अंदरि रहणु, व्यापकु हुअणु.

रमतो

रोलू, आवारो, आवारा ; व्यापकु, रमी रहियलु ; घोमू, रोलाकरु.

रमाइणु

वञणु डियणु ; रवानो करणु ; भजाइणु, डोड़ाइणु ; चोरीअ भजाइणु ; लमाइणु, तगाइणु ; खेडाइणु, रांदि कराइणु.

रमालु

रमली, रमल जो हिसाबु जाणाईंदड़ु, अगकथियूं कंदड़ु, फ़ालिची, फ़ालग़ो.

रमिणी

रमणी, सुंदरु स्त्री, मोहिणी स्त्री, सुंदरी, मुंध, कामिनी, गुजर.

रम्ज़

मेछ, अखि जो इशारो ; अटिकल, तजिवीज़, हिकमत ; तेज़फ़हमी ; भेदु, राज़ु, रहस्यु ; पिरोली, गुझारत ; किनायो, हवालो.

रलणु

मिलणु, गडिजणु ; ठहणु, मिली वञणु.

रलियो

लिखियो, क़िस्मत, भावी ; नसीब में आयलु.

रलो

रउ, घोड़े जो बिना लोडे वारो पंधु.

रवणु

मौज मजे़ सां घुमणु ; घुमणु फिरणु ; ख़ुशि गुज़ारणु ; ठञेग टपा डियणु.

रवां

जारी, वहंदड़ु ; चालू, हलंदड़ु, प्रचलित.

रवाजी

आमु, चालू, मामूली, साधारणु, सामान्य, दस्तूरी.

रवाज़ी

रियाई, पखपाती, पक्षपाती ; लिहाज़ी, रिआयती.

रवाजु

रीति, रस्म, रसम, दस्तूरु, प्रथा, हली चली.

रवानगी

नेकालु, जावक, बाहिर वञण जी क्रिया.

रवानी

वहुक, लस, फ़र् फ़र् ( शब्दनि जी ) ; प्रवाहु, धारा प्रवाहु ; तेज़ी.

रवियो

रीति, रस्म, रसम ; वर्ताउ, हलति ; हलिणी चलिणी ; सिरिश्तो, दस्तूरु ; ढंगु.

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App