भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

रोठो

डाढो, सख़्तु, भजण में कठिनु.

रोडि

ठोढ़ि, गंजाणि, टाल, गंजि, टक्कल.

रोड़णु

लाहिणु, जुदा करणु ; छुटणु ; पटणु, टोड़णु ; छिनणु.

रोत

रुंब, रोंबो, विहराजु, सलो हिक हंधां कढी बिए हंधि हणण जी क्रिया.

रोथ

थुल्ही गोलु चीज़ ; ज़मीन में गडु पोखियल बिजनि या बूटनि जो थोरो अंदाज़ु.

रोदनु

रोजु, राड़ो, क्रंदनु, मातमु.

रोदो

आंडो, घिचो ; कमान जी तार / तंदु, ज़िहु, नारो, प्रत्यंचा, धनुष जी डोरि.

रोबु

रुअ्बु, डपु, दहशत, डया ; धाको.

रोलणु

रुलाइणु, भिटकाइणु ; ध्यानु न डियणु ; रखिड़ाइणु, अध में छडे डियणु.

रोलु

रोलाकु, रोलू, टोलाकारु, पेनांगु, रोह रुलियो.

रोलो

मूंझारो, गड़बड़ ; विगोड़ु, अंधुधुंधु ; गोड़ु, बेइंतिज़ामी ; डुफेड़ु ; जंजलु, परेशानी.

रोशनी

रोशिनी, रोशिनाई, प्रकाशु, सोझिरो, उजालो, जोति.

रोशनु

प्रकाशित ; तेजस्वी, चिमिकंदड़ु ; प्रसिद्ध, पधिरो.

रोशु

मुंहांडो, चहिरो, शिकिलि ; चहिरे जो भागु / भाङो.

रोसामो

रोसु, अणबणति ; तीसो, आटो, नाराज़गी.

रोसु

रोसामो, अणबणति, रुसण जी क्रिया ; आटो, तीसो.

रोसू

रुसिणो, तीसिरु ; एविणो, तपिणो.

रोही

ओज़ारनि खे तिखे करण जो पथरु ; दवाउनि वगे़रह घोटण जी कूंडी ; सिराणि, ओज़ार खे तिखो कंदड़ु गोलु फिरंदड़ु पथरु ; बालक जे जनम खां पोइ सतें डींहं ते थींदड़ शुद्धीअ जी विधी.

रोहीलो

डूंगरियो, पहाड़ी माण्हू / माणुहू ; हिक क़िस्म जो गेरो ; पहाड़ी, जाबिलू.

रोहु

पहाड़ु, पर्बतु ; टकिरी ; ओरि, मकड़नि जो मेड़ु ; क्रोधु, कावड़ि.

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App