भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

रंधणु

बाहि जे तव ते तयारु करणु ( खाधो ) ; उबारे / भुञी / पचाए तयारु करणु.

रंधिणो

रंधण जी जाइ, खरांडो, रसोईघरु, रसोड़ो, ‘किचन’.

रंबो

खुर्पो, गाहु कढण / ज़मीन खोटण जो ओज़ारु, खुर्पी.

रंभ

ढिक, गांइं / मेंहिं जो आवाज़ु ; रड़ि, रांभाटु, वडो आवाज़ु, बोकु.

रंभणु

ढिकणु, टडणु ; रड़णु, रांभाटु करणु ; बाकारणु, रींह / दांहं करणु.

रंवाइणु

उकिलाइणु, नेकालु करणु, पूरो करणु, निबेरो करणु.

रइ

ठीकु, सही, दुरुस्तु ; मस्तु, सुठो ; राइ, वीचारु ; कटकूट.

रइन

रैन, राति, रात्रि, तुगी, निशा, रजनी.

रइयत

प्रजा, जनता, लोकु.

रइसु

प्रधानु, अगवानु, अगिवानु, सरदारु, हाकिमु ; वडेरो, चङो मुड़्सु.

रई

डस, लस, दज़, घोड़े वगे़रह जे डोड़ण सां उथंदड़ धुधिड़ि.

रउ

वहमु, पूरु, रीचकु ; जुजिकी ; स्नेहु, प्यारु ; नाज़ु, नखि़रो ; टालमटूल, घोड़े जी हिक चालि, रलो ; दज़, धूड़ि ; धार ( तरार जी ) ; लटु ( नदीअ जी ).

रउन

पहिरो, चैंकी ; पहिरे वारे जी फेरी.

रक़म

शइ ; संख्या ; अंगु, आंकिड़ो ; नमूनो, बिन्स ; नंगु, दागीनो ; मूड़ी, पूंजी, नाणो.

रक़ीबु

शत्रू, दुश्मनु, वेरी ; रख्यकु, रक्षकु, रक्शकु ; चढ़त कंदड़ु ; प्रेमिका जो बियो प्रेमी.

रकु

कठिनु, सख़्तु, डाढो ; निर्दई, पथरदिल, कठोरु हिर्दयी.

रक्तु

रतु, लहू, लोहू.

रक्षा

रक्षा, बचाउ, हिफ़ाज़त ; तावीज़ु, ताइथु.

रक़्सु

नृत्य, नाचु, ‘डान्स’.

रख

भस्म, भसम, विभूती, ख़ाक, छार, फुलहारु, फु़ल्हियारु, फुल्हियरु.

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App