भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

< previous1234567891314Next >

भंउरु

भंवरु, भ्रमरु, भंविरो, भमरो, भौंरु.

भंगारु

हिकु मिश्रित धातू ; भगल बर्तन या बियो सामानु ; टुकर टेरा ; निकमियूं भगल शयूं.

भंगी

झाड़ूवालो, चुहिड़ो ; हरिजनु ; मेहतरु, बालेशाही.

भंगु

भञकिड़ी, रंडक, विघिनु, विघ्नु ; खुरी, चोरी थियलु मालु मोटाए डियण जो एविज़ो / हरजाणो.

भंगुरु

भजी पवंदड़ु, टिड़्किणो, जटाउ न कंदड़ु.

भंजकु

भञंदड़ु, टोड़ण वारो, भाञू, टोड़ीदंड़ु.

भंडणु

भनणु, रोजु राड़ो, मातमु, विरलापु, रोदनु ; मांधाणु, धम्चरु ; झेड़ो.

भंडारी

ख़ज़ानची ; भंडारे जो संभालींदड़ु ; भंडारपालु.

भंडारु

सीधे सामान रखण जी जाइ ; गुदामु, पाइलो, वखारु, भांडो ; दुकानु ; ख़ज़ानो.

भंडारो

लंगरु, ख़ैराती घरु या मंदर सां लागू रंधिणो ; साधुनि खे खाराइण जो कमु ; सभिनी लाइ मुफ़्त खाधो.

भंडी

घुर, तक़ाज़ा, ज़ोरु लाइण वारी क्रिया ; धरिणो.

भंडु

भटु, मङणहारु, चारणु ; गिक, जिजा, चंबुड़ु.

भंभटु

वडो मचु ( बाहि जो ), भभड़ु.

भंभाड़ु

वडो खंडु, वडो घारो.

भंभुलाइणु

गुमराहु करणु, भरिमाइणु, भिरमाइणु, विरसाअणु, ठगणु.

भंभो

निरिड़ ते लटिकंदड़ वारनि जी चग ; सुहिणो, ठाहूको.

भंभोरिजणु

ठगिजणु ; गुमराहु थियणु ; फुरिजणु.

भंभोलिजणु

गुमराहु थियणु ; मुंझी वञणु, भरिमाइजणु, ठगिजणु, वेसाहजणु.

भंवणु

रुलणु, भटिकणु, भिटिकणु, आवारो फिरणु ; ओझड़ वञणु.

भंवरु

कुनु, भेरु, गिरदाबु, मेड़ु, भमुरु, निकूंजु, अझोर.
< previous1234567891314Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App