भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

नाचीज़ु

गणप में न ईंदड़ु, बुहरु, निकमो, नालाइक़ु, गुणहीनु, ख़सीसु.

नाचू

नृत्यु कंदड़ु, नृत्यकारु.

नाजाइज़ु

अयोग्यु, का़नून जे खि़लाफ़ु, नामुनासिबु, अनुचित.

नाझो

अंधो, सूरदासु, अखियुनि सजो.

नाज़ुकु

कोमलु, कूंअरो ; बारीक़ु, सूख्यमु ; डुबिरो ; सुहिणो, नज़ाकतदारु ; डुखिणो ; ख़तरनाकु, जोखाइतो.

नाटककारु

नाटकनवीसु, नाटकु लिखंदड़ु, रूपककारु.

नाटकी

नाटकीय, नाटक सां वास्तेदारु ; बनावटी, ढोंगी, डेखाउ कंदड़ु.

नाटकु

नाटय, खेलु, ‘ड्रामा’ ; ढोंगु, मिखिरु, मकरु ; जादू, कामणु, कामिणु ; लुचाई, खेड.

नाटार

आनाकानी, गुसिगुसाउ, गोही, गोथिनाथ, नटाउ, टार.

नाटाइणु

नटाइणु, गुसाइणु, टाटिमाइणु, टारणु, टालमटूल करणु.

नाटु

युक्ती, अटिकल, तजिवीज़ ; बाज़ीगरी ; ठेंगु टपो, मचिलाई, मश्किरी ; कपटु, दग़ा, डोहु ; नाज़ु नखि़रो ; अखि जो इशारो ; तमाशो.

नाठी

न्याणो, नियाणो, जमाई, दामादु, जाटो.

नाडु

नादु, वडो आवाज़ु ; बाएतालु ; रोदनु, रोजु राड़ो.

नाड़ि

नाड़ी, नस, नब्ज़ ; नारि, रबारी, ज़मीन में समुंड जो वधी वियलु हिसो, खाड़ी ; बंदरु.

नाड़ी

नाड़ि, रग, नस, धमनी, नब्ज़ ; पांदी, कतियल धागे जी वेढ़ी ; सुंढो, खुती, जूअरि जे कपण खां पोइ उन जो ज़मीन जे मथां रहियलु हिसो.

नाड़ु

खुती, सुंढो, नाड़ी ; भेलाड़ु, भेलाड़ियल ज़मीन ; मूंझारो, घोटालो.

नाणाडी

नणाडी, नड़ो, कोरीअ जो हिकु ओज़ारु.

नाणो

धनु, दौलत ; पैसा, रक़म.

नातर

बान्ही, दासी, गोली.

नातो

सन्बंधु, रिश्तो ; माइटी ; लगाउ.

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App