भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

< previous1234567891819Next >

नंगरु

नगरु, पुरी, शहरु ; बस्ती ; नातारी, जहाज़ खे बीहरे रखण लाइ लोहो कुंडनि वारो ओज़ारु, ‘एंकर्’ ; लंगरु, ख़ैरातख़ानो.

नंगु

वस्तू, शइ, दागीनो ; नंगो, उघाड़ो, नगनु.

नंढवडाई

असमानता, नाबराबरी, क़द या मान-शान में तफ़ावतु.

नंढिड़ो

थोरो छोटो, लाठेरो.

नंढिपाई

नंढपुणि, कुमार-अवस्था, जोभनु, यौवनु, गभिरूपुणि.

नंढो

छोटो, लाठो ; लुंडो ( कपिड़ो ) ; संक्षिप्तु ( बयानु ) ; झीणो ( आवाज़ु ) ; हलको ( कमु ) ; तंगि, सोढ़ो ; घटि, हेठि ( उहिदे या उमिरि में ).

नंदु

कंजूसु, मखीचूसु, मुठिभीड़ु, कृपणु.

नंबरु

अंगु, संख्या ; गाणेटो, शुमारु ; पोख लाइ ज़मीन जी मापियल एराज़ी.

नंहं उथड़

आङुरिवेढ़ु, नंहं जे वेझो आङुरि जो सुजी ऐं पची पवण जी स्थिती.

नंहुं

नखु, नाख़ुन, चंबो ( जानिवर जो ).

नइं

वडो वाहु, नहिर ( मींहं पवण सबबि ) ; पहाड़ तां ईंदड़ पाणीअ जी धारा ; नड़ु ( चिलिम जो ).

नइनु

अखि, नेत्रु, नयनु, नेणु.

नइमत

मालु, दौलत, आसूदिगी ; लाभु ; आसीस ; बख़्शीश ; संपत्ती, समृद्धी, मलीदो, सवादी चीज़ ; कृपा ; वरदानु ; आनंदु, ख़ुशी.

नओं

नवीनु, नवलु ; धारियो, अगु न डिठलु ; ताज़ो ( आयलु, ठहियलु ) ; हाणोको, जदीदु, आधुनिकु ; कोरो, अणवापरायलु ; अजीबु.

नकारणु

इनकारु करणु, नाबिरी करणु.

नकी

निश्चित, पको, चैकसु, खातिरीअ वारो.

नकु

नक्र, साहु खणण जो उज़िवो ; शरमु, हयाउ, मर्यादा, लज ; उमदी चीज़.

नक़ुलु

स्थानांतरु, हिक जाइ तां बीअ जाइ ते खणी वञण जी क्रिया ; ‘कॉपी’, उतारो ; कहाणी, आखाणी ; वेचारा, अहल.

नक्षत्रु

नखत्रु, तारो, सितारो, तारनि जो मेड़ु ; चारि फुली.

नख़िरो

अदा, नाज़ु, ताल पखाल ; ढोंगु, मिखिरु ; ठठेबाज़ी, मश्किरी.
< previous1234567891819Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App