भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

< previous123456789Next >

धकणु

घाइणु, घायलु करणु, वाढोड़णु ; अशक्त बणाइणु ; खेसारणु ( नांगु ), बेहोश करणु.

धकाउ

ठड़्को, ठकाउ, धधिको, तोप या बंदूक जो आवाज़ु ; डपु, भउ, हिरासु.

धकामणु

धिकामणु, धिकाणिजणु, जहाज़ जो भजी पवणु ; खुटिजणु, डेवालो कढणु.

धकिड़ा

रेहु, टांको, पनो.

धकु

ठोकर, फेट, चपेट, लपेट ; घाउ, घावु, फटु ; चिबु ; सदिमो, चोट, फटिको ; घाटो, नुक़्सानु ; क़िस्मत जी मार.

धको

दको, थल्हो, बंदर ते जहाज़नि जे बीहण ऐं मालु लाहिण चाढ़ण जी जाइ.

धगणु

बरणु, जलणु ; चिमिकणु, रोशनी डियणु ; पचणु, खामणु.

धगलु

ढेरु, खोड़ु, ढिगु ; मुटो ( नाणे जो ).

धगाइणु

बारणु, जलाइणु, दुखाइणु.

धचरु

चिताउ डींदड़ु / कंदड़ु आवाज़ु, डप जो चिताउ, जागाइणो, ‘अलार्म’.

धजा

ध्वजु, झंडो, बांउटो, निशानु.

धजु

वार, छता ; श्रेष्ठ वस्तू ; चिमकेली पोशाक पातलु मनुषु.

धञाणी

धयाणी, मालिक्याणी, सांइणि.

धड़

गोड़ु, कड़्को, करगलु ( पाणीअ जो ).

धड़क

धड़्क, धड़्को, धड़िकी ; दकि दकि, दहिको, थड़्काटु ; डपु, भउ ; डकिणी ; खड़् खड़्.

धड़ाको

धकाउ, फाटु, भड़ाको, ठकाउ, विछुट.

धड़िकी

रिली, रिल्ही, गोदिड़ी, डबरु, सवड़ि, रज़ाई.

धड़ु

मथे खां सवाइ शरीरु ; अनाजु आदि तोरण जी क्रिया ; तोर, वज़नु ; जोख ; माणु, मापो.

धणी

मालिकु, स्वामी, नाथु ; ईश्वरु, भगवानु ; पती, मुड़्सु.

धणु

चैपाए माल जो वगु ; टोलो, गलो.
< previous123456789Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App