भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

< previous12345Next >

ढइजणु

ढउ थियणु, पेटु भरिजणु, पुरि थियणु ; तृप्तु थियणु, ख़ुश थियणु.

ढइणु

ढव ते खाराइणु, ढउ कराइणु, पेटु भराइणु, बूसणु ; डल्हणु, तृप्तु करणु, रजणु ; घणो कुझु डियणु.

ढंउं

ढंउ, ढंगु, रीति, पर, पारु ; रस्तो, तरीक़ो ; कला, कारीगरी ; खेड, अटिकल ; लछणु, ललु ; रिवाजु, चालो ; रूपु, डौलु ; चतुराई ; रिथ ; अक़ुलु.

ढउ

तृप्ती, रजु, जोगेरु.

ढकणु

ढकु डियणु, लिकाइणु, ( हिं. ढँकना ) ; पाइणु, ओढणु ; वेढ़णु ; ढक में विझणु ( ढोरु ).

ढकरु

बेहोशी, मूर्छागती ; विसाम ; ओझिराणी, घेरटु ; साणाई ; झूटो.

ढकाइणु

पहिराइणु, ओढाइणु ; ढकु डियारणु ; उस खां बचाइणु.

ढकी

प्रभात, असुरु, पिरिहफुटी, भींभिरको.

ढकु

ढकणु, पोशु, पुड़ु ; अझो, शरणि, पनारो ; रोलू ढोरनि खे बंदि करण जो सरकारी वाड़ो.

ढंगणु

ढंगु, खीरु डुहण वक़्ति गांइ वगे़रह जे पोयुनि टंगुनि में बधण जो रसो/ नोड़ी.

ढंगु

नमूनो, रीति, डांउं ; कारीगरी, कला ; चतुराई ; क़ाबिलियत, योग्यता ; ललु ; हलति चलति ; अदबु ; वरिताउ.

ढगो

बैलु, डांदु ; मूरखु, मूर्खु.

ढटु

रेगिस्तानु, वारियासो प्रदेशु, रिणु, बयाबानु.

ढंढ

वडो तलाउ, झील ; सरु, सरोवरु.

ढढरु

जहाज़ वगे़रह जो गोलांओ हिसो ; वण जे थुड़ जो पोलारु.

ढंढोरची

ढंढोरो डींदड़ु, पढ़ो घुमाईंदड़ु, मुनादीअ वारो.

ढंढोरो

पढ़ो, मुनादी, होको, आम पधिराई / घोषणा.

ढब

फंदो, फाही, सिर्किणी ; कोड़की ; जारु, दामु ; रीति, ढंगु, नमूनो, प्रकारु ; कला, कारीगरी ; अटिकल, तजिवीज़.

ढबिअरु

ठगु, धोपाई ; तिरीनाकु, चालाकु इन्सानु, अटिकली, लेबी.

ढर

ढिर, ढिल, ढिलाई ; छूटि, आज़ादी ; सुस्ती, आरसु, सिल, जल्हाई.
< previous12345Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App