भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

< previous1234567891415Next >

डईतु

दईतु, दैतु, दैत्यु, राकासु ; जिनु, भूतु ; निदई मनुषु.

डंउ

ईर्खा, साड़ु, हसदु, खाम, जलणि, जलन, ईष्र्या.

डउ

साड़ु, ईर्खा, ईष्र्या, हसदु, जलणि, पच.

डक

डको, डड़की, हल्की डोड़, घोड़े जो ख़राबु पंधु.

डकणु

कंबणु, थड़्कणु, फड़्कणु.

डकरु

सन्हो डंडो, सन्ही काठीअ जो टुकरु ; थुल्हो / डटो मुटो माण्हू.

डकाइणु

कंबाइणु, थड़्काइणु, फड़्काइणु ; सिआटु विझणु.

डकार

डकार, ओगिराई.

डकिणो

कंबिणो, थड़्किणो, कंबंदड़ु ; डरपोकु, कांइरु.

डकु

आधारु, टेक, तड ; आथतु, दिलदारी ; आसिरो, आशा, उमेद ; ताड़ी ( दरु बंदि करण लाइ ).

डखणु

वाढो, सूटहड़ु, सुतारु, सुथारु, नजारु.

डखणु

दक्षिण, दक्षिण दिशा.

डखिणा

नज़िरानो, भेट ; धार्मिक विधीअ खां पोइ ब्राह्मण खे मिलंदड़ु अन्नु या धनु.

डखो

डपु, भउ, भौ, डरु ; रोबु, डहिकाउ.

डगड़ु

रोटलो, रोटिलो, कण्क जी थुल्ही रोटी / मानी.

डंगणु

डंगु हणणु, चकु पाइणु, कखणु ( नांग जो ).

डगरु

वडो चड़ो, घिंडु, सांभरु.

डंगिणी

डंगु, चकु ; हिकु अणीदारु ओज़ारु ; सलिणी ( धातूअ खे टुंगु करण लाइ ).

डंगिरु

डंगीदड़ु, डंगु हणंदड़ु, चकु पाईंदड़ु.

डंगी

लुसिरी, सोन जी नंढी लठि.
< previous1234567891415Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App