भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

< previous12345678910Next >

टकरु

थूनो, मथे या सिङ सां धिकेलण जी क्रिया ; सामनो, मुक़ाबिलो ; वेढ़ि, झगिड़ो, चकिरी.

टका

पैसा, नाणो, धनु.

टंकार

छणाटु, धनुष जो आवाज़ु.

टकिड़ी

ताराज़ी, साहिमी, तराज़ू, कांटो.

टकु

वटिणो, वंउरो, चर्ख़े / ऐट जो हिक़ु पुर्ज़ो.

टको

बि पैसी ; नाणो, धनु, दौलत.

टंग

जंघ, लत.

टगड़ु

वडो पटिको, फेढ़ु.

टंगणु

लटिकाइणु, लड़िकाइणु ; फासी डियणु, सूरीअ चाढ़णु.

टंगाइणु

लड़िकाइणु ; फासीअ चाढ़ाइणु, फासी डियारणु.

टंगिजणु

लटिकणु, लड़िकणु ; फासीअ चढ़णु.

टंगिणि

डिघी माल्ह ( खूह जी ).

टगो

सगो, धागो, डोरि ; जण्यो, जणियो.

टंटाई

झेड़ाकारु, झगिड़ालू, फ़सादी.

टटी

काई, अरथी, ठाठिरी, जनाज़ो ; कखनि वगे़रह मां ठहियलु पर्दो.

टटु

झूरु, तमामु बुढो माणुहू, पीरसनु.

टटूं

डडो, याबू, नंढे क़द वारो घोड़ो.

टंटो

झेड़ो, झगिड़ो, तकिरारु, वाद विवादु ; दंगो, फ़सादु.

टटो

लनु, लौड़ो, पुरुष जननेंद्रिय ; अनूरो, पेलो.

टडणु

रंभणु, ढिकणु ( जीअं ढगो ) ; बटाक या डाड़ हणणु, लड़ाईअ लाइ कोठ डियणु, वंगाड़णु, ललकारणु ; अभिमान करणु.
< previous12345678910Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App