भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

< previous1234567Next >

झक

तूफ़ानु, आंधी, वाचूड़ो, वाच ; बुढी बकिरी ; बक बक, यख़ी, बड़्बड़ि ; बकवासी, घारु.

झकणु

जखणु, बकणु, बक बक करणु, बड़बड़ाइणु, यख़ी हणणु.

झकाइणु

झको कराइणु, घटि कराइणु ; यख़ी हणाइणु, बकाइणु.

झकाई

माठाई, मंदी ; कमी, घटिताई, झकाणि.

झंकार

झनकार, झनझन.

झकी

बकबकियो, बकवाती, बातिरु, बातूनी, लबड़ाटी.

झको

घटियलु, हपामियलु ( ज़ोरु, रंगु, रूपु आदि ) ; अणचिटो ; माठो, मंदो ( मार्केटु ) ; हलको ( रंगु ) ; कमिज़ोरु.

झकोर

लागीतो मींहुं, ओड़क.

झग

गजी, फीणि, कफ़ु.

झंगलु

झंगु, बनु, वनु, बेलो.

झगि झगि

बकवास, यख़ी, मौखिक झेड़ो, खोटो विवादु, निरर्थक गाल्हियूं.

झगिड़णु

विढ़णु, झेड़ो करणु, लड़णु, आइटणु.

झगिड़ाई

टंटाई, रगिड़ाई, बखेड़ाई, झगिड़ालू, झेड़ाकारु, कलहप्रिय, जंजाली, फ़सादी.

झगिड़ो

झेड़ो, टंटो, रगिड़ो, करहिं, विवादु, संघर्षु, बखेड़ो, खिटिपिटि.

झगिमगि

चिमको, बहिको, झलिको, चिलकाटु ; भभिको ; जल्वो, जुल्वो, तिजलो, टिमको ; झिर्मिरि, रौनक.

झंगिली

बेलाई ; वहिशी, बेरहमु, निर्दई, अण सुधिरियलु.

झंगिलो

कटहिड़ो, लोही तारुनि वगे़रह जो लोढ़ो.

झंगु

झंगलु, बनु, बेलो, वनु ; घाटी वणकार ; वीरानो, बयाबानु.

झंझटु

जंजालु, परेशानी, ख़फ़ो ; मूंझारो, बाएतालु, उलझन, झेड़ो ; खिटिपिटि.

झझिरी

घुघी, सुराही ; घाघरि, झाझरि.
< previous1234567Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App