भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

< previous1234567891516Next >

चंगु

सारंगीअ जहिड़ो हिक साज़ु ; पखीअ जो चंबो ; घिंडिणी, टली ; चंगुलु, मुठि.

चंगुलु

चपुटी ; लप, भरियल मुठि ; पखीअ जो चंबो ; खुलियल डोली.

चंचलता

अथिरता, अस्थिरता, बुडितरि, अधीरता.

चंचलु

फिड़्त्यूं खाईंदड़ु, पूरालो, घण मतियो ; मुंझियलु ; झांविरो, झूंझारु.

चंडाई

निभागु, बदिक़िस्मती ; होडु, ज़िदु, हठु.

चंडालु

दुष्टु, कमीनो ; मसाणी, मुड़्दा साड़ींदड़ु ; क्रोधु, कावड़ि.

चंडु

चंद्रमा, चांदु ; निशानो, लक्ष, लक्षु.

चंडो

अभागो इन्सानु, निभागो, बुरे स्वभाव वारो ; निठरु, होडी ; निर्लजो.

चंडोलु

हिक पखीअ जो नालो, चिर्ड़ु, ढोलियो.

चंदनु

सिरखंडु, संदलु, श्रीखंडु, मलयज, गंधसारु.

चंदिरु

चंद्रु, चंडु, चंद्रमा, चांदु, शशी, सुधांशु, राकेश, ताराधीशु, तारानाथु, इन्दू, सुधाकर, हिमांशु/शू.

चंबुड़णु

चुहिटणु, लगी रहणु ; पुख़्तो रहणु ; भंडी लाइणु, धरिणो मारणु.

चंबूटणु

झगिड़णु, झेड़ो करणु, विढ़णु.

चंबेली

हिक गुल जो नालो ; दासी, बान्ही ; बिली, नातारी, लंगरु ( जहाज़ लाइ ) ; थेल्ह, हथ गाडी.

चंबो

पंजो ; क़ब्ज़ो, वसु ; पखीअ जो चंबो, चंगुलु ; थफड़ ; मुठि, लप.

चऊणो

चैगणो, चारि भेरा एतिरो.

चएवानु

चयाकुरु, आज्ञाकारी, आग्याकारी.

चकनाचूरु

चिथियलु, चिपियलु, छीहूं छीहूं थियलु ; थकलु, हजियलु.

चकरु

गोलु, दाइरो, घेरो ; चीकिलो, चीकलो, खेडण जो चकिरो ; फेरो, गर्दिश ; सैर, घोम/मि, घुमतारी ; परिक्रमा, फेरी ; भांउटी, भाणि ; टोलाको.

चकास

तपास, जाच ; ख़ातिरी, पक, तस्दीक़.
< previous1234567891516Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App