भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

घाइ

वांगुरु, जियां, वांगियां, जीअं, मिसिल.

घाइणु

ज़ख़्मणु, फटणु, वाढोड़णु, घाइलु करणु.

घाइलु माइलु

गहिरीअ सुञाणप वारो, रिलियलु मिलियलु ; गहिरो, घाटो.

घाउ

ज़ख़मु, फटु, फचु, वाढोड़ु, चाकु, चहक, अंघु, वढु, टुको.

घाओ

रछु, मछीअ जो जारु.

घाघरि

गागर, गगरी, चैंरी, झांझरि.

घांघो

गिरंव, गिरणि, ठिकर जे भगल बर्तन जी गिची ; दबकु, मेल्हो, रंडक.

घांचणु

चीभाटणु, चीथाड़णु, चिभणु ; घोटणु.

घांचि/चो

चीभट, चिथ ; चोट, ईज़ाउ, ज़र्ब, हाञी, हानी.

घाटी

दरो, दर्रो, दर्रा, वादी, चोर लकु, बिनि पहाड़नि जे विच वारो रस्तो, घाटु, ‘पास’ ; ‘व्हैली’ ; घाट में रहंदड़ु ; कठिन, संकट वारी

घाटु

आकारु, रूपु, बीहक, ( म. घाट ) ; युक्ती, अटिकल, तजिवीज़ ; तड़ु, घेड़, तलाअ / नदीअ में हेठि लहण जो हंधु ; घाटी, दरो, दर्रो ; पोलीस थाणो, चाउड़ी ( म. चावड़ी ) ; पतणु, बेड़ीअ जे अचण व´ण जो हंधु.

घाटो

नुक़्सानु, छीहो, टोटो ( म. तोटा ) ; खोटि, कसु ; ईज़ाउ, चोट ; कोताही ; गहिरो, पगमटु ( यारु ) ; गूढ़ो, चहिरो ( रंगु ) ; जूहियलु ( झंगु, झंगलु ), गजगाहु ; खहुरो, तिखो ( शराबु ).

घाड़

घड़ाई, ठहराणी, जोड़ाणी.

घाणी

संकटु, आपदा, मुसीबत ; तकिलीफ़, कष्टु ; निभागु, कमबख़्ती.

घाणो

चीचिड़ो, तेल कढण जी कल.

घातकु

घाती, मौतमारु, ख़ूनी, हत्यारो, घातु कंदड़ु, मारकु, मारींदड़ु.

घाती

मौतमारु, घाती, ख़ूनख़्वारु, निर्दई ; अशुभु ; बुछिड़ो.

घातु

हत्या, हचा, वधु, ख़ूनु ; वझु, टिणु, सझु ; ठगी, फ़रेबु, दोखो, इरादो, मतिलबु.

घायलु

ज़ख़्मियलु, फटियलु, वाढोड़ियलु, ज़ख़्मी.

घारणु

काटणु ( समय ), गुज़ारणु, पसार, कटणु, व्यतीत करणु.

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App