भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

घणगाल्हायो

वातोड़ी, बकबकियो, बड़बड़ियो.

घणघुरो

भलो चाहींदड़ु, हितचिंतकु, शुभ इच्छुकु, शुभचिंतकु.

घणडिंहूरो

घणनि डींहनि जो, आगाटो, झूनो, प्राचीनु.

घणाई

झझाई, बहुलता, ज़्यादती, अधिकता.

घणु

वडो हथोड़ो, वडो मुतिरको, मारतोलु, घनु.

घणो

झझो, तमामु ; निहायत, वधीक.

घण्कार

वाजटु, घिंड जो आवाज़ु ; घिण् घिण्, छिमको, छिण्काटु.

घपाटो

थाबो, पेरु खिस्क, ठोकर, थुडो, आथुर, आधेरो.

घपु

टुंगु, सोराख़ु, टुंगिड़ो ; वढु, चीरु.

घबराहट

परेशानी, मंूझारो, बेआरामी, आंधिमांधि, अधीरता.

घबाइतो

खिल जहिड़ो, हास्यापदु ; बेहूदो.

घबिराइणु

मुंझी पवणु, परेशानु थियणु, बेचैनु थियणु.

घबो

चर्चो, मश्किरी, रौंशो, विनोदु ; चथर, ठठोली.

घमंडी

अभिमानी, अहंकारी, हठीलो, वडाईख़ोरु, गर्विष्ठु.

घमंडु

अभिमानु, अहंकारु, हठु, वडाई ; डेखाउ ; फ़ख़ुरु, नाज़ु.

घराणो

कुलु, वंशु, ख़ानदानु, राजवंशु ; घरेचो, घर जो ; वडे घर जो, कुलीनु, कुलवंतु.

घरु

गृह, मकानु, धामु, सदनु, निकेतनु, महलु, हवेली, झूपिड़ी ; कुटुंबु, परिवारु, घर जा भाती, आकहिं ; शयुनि रखण लाइ ख़ानो.

घरुबारी

घर वारो, घरदारु, घर जो मुख्यु माण्हू, गृहस्ती.

घरेचो

घर जो, घरेतो.

घरेती

घरधयाणी, घर जी मालिक्याणी ; वरेती, मुड़्स वारी.

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App