भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

< previous1234567Next >

खंउं

खां, वटां, मां, मंझा.

खंखड़ु

निष्फलु, सखिणो, बेकारु, निकमो ( तास जो पतो ).

खंघारु

वीरु पुरुषु, सूरमो, शूरु, बहादुरु.

खंडनु

कारणु, ग़लति सिद्ध करणु, टोड़णु, टुकर करणु, विरोधु करणु.

खंडु

शकरि, शकर, चीनी ; भाङो, अध्याउ ; घारो, गथो, बंदु भञण जी हालत ; विभागु ; कमिरो ; महाद्वीपु, पृथ्वीअ जो हिकु वडो हिसो.

खंडो

भुडो, फबो, पबो, बिना, डंदनि वारो ; खड़्ग, तलवार, खड़्ग.

खंभु

परु ( पखीअ जो ), पखु, पंखु.

खंवणु

सहणु, सहन करणु, बर्दाश्त करणु.

खखरि

डेंभू ; छटो, डेंभुनि जो घरु ; डेंभुनि जो मेड़ु.

खखिड़ी

बेर वगे़रह जो अंदिरियो बिजु, धधिड़ो.

खगोलु

अंतरिक्ष, आकाशमंडलु, गगनमंडलु.

खगिमारो

सूरमो, वीरु, दिलेरु, पहिलवानु ; गिझ ( पखी ).

खचरिखलो

गोड़ु शोरु, धम्चरु ; खिल, टहिकिड़ो.

खचाखचि

गपागीह, भीड़, अंबूहु ; भरिपूरु, टिमटारु, तारि.

खजूरु

खजी, डौंकनि जो वणु ; डौंको, हलेलो ; कतल, खारिक.

खजणु

मथे थियणु, मथे चढ़णु ; चोराइजणु ; बहालु/पास थियण.

खट

चारपाई, खटोलो ; जीत, सोभ, विजय.

खटणु

जीतणु, जीत पाइणु ; हथि करणु ; पिराइणु, वटणु ; कमाइणु.

खटमलु

खटिमलु, मुंघुणु.

खटरागु

खटिरागु, तकरारु, झगिड़ो ; मग़ज़खोरी, ख़फ़ो, पिटणो.
< previous1234567Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App