भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

< previous1234567892122Next >

कंकरि/री

ककिरी, पहिणी, कंकड़.

कंगणखारु

टंकणखारु, सुहागो.

कंगणु

थुल्हो चूड़ो, चूड़ो, कंगनु, कड़ो ; खुहिंबो धागो.

कंगालपणो

कंगाली, ग़रीबी, मिस्कीनी, सुञाई, अणहूंदि, विल्हाई, दरिद्रता.

कंगालु

ग़रीबु, मिस्कीनु, सुञो, भींगो, दरिद्री, धनहीनु, दुखी, निर्धनु, विल्हो.

कंजिरी/रो

चोली, अंगी, गजु, स्त्रियुनि जे पाइण जो वस्त्रु.

कंजूसी

कृपणता, मरचूठाई, मुठि-भीड़, शूमपणो.

कंजूसु

कृपणु, मरचूठु, शूमु, चमचूसु, मुठि-भीड़ु, चिंगूसु, चिचीमारु, मखीचूसु.

कंझणु/किंझणु

किण्कणु, कुरिकणु, चिंघणु.

कंठु

गलो, निड़ी ; सुरु, आवाज़ु, धुनि.

कंडो

कांटो, कंटकु, ख़ारु, सेल्हु ; हडो, करंघो, कणघो.

कंदील

फ़क़ीरनि जी थेल्ही, झोली.

कंधी

किनारो, कंठो, कपु, कनो ; किनार, अंदी ; लोढ़ो, कटहिड़ो, झंगिलो ; आधारु, टेक, सहारो.

कंधु

गिची, गाटो, कंधो, गर्दन.

कंधो

कंधु, गाटो, गिची, गर्दन ; किनारो, कपु ; किनारी, अंदी.

कंबणु

डकणु, थड़्कणु, लर्ज़णु, धुडणु, धुबणु.

कंबिणी

डकिणी, थड़्किणी, लर्ज़िश, लोडो.

कंयलु

शींहुं, शेरु, केहरु ,शार्दूलु, सार्दूलु.

कंवरु

कुमारु, राजकुमारु, राजपुत्रु, शहज़ादो.

कंवरु/कंवलु

कमलु, कमल गुलु, पबुणि जो गुलु.
< previous1234567892122Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App