भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

एक/एकु

हिकु, हिकिड़ो, यक्/कि, अकेलो.

एकता

एको, बधी, मेलापु, हिकड़ाई.

एकदंतु

गणेशु, गणपती, गजाननु, विनायकु, लंबोदरु, गणनायकु.

एकरूपता

समरूपता, समानता, हिकजहिड़ाई, सागियाई.

एकाग्रता

तल्लीनता, तन्मयता, ध्यानु.

एकांत

निवेकिलाई, सुनसानु, शांत, अकेलाई, तनहाई.

एकु

हिकु, हिकिड़ो, यकि, अकेलो.

एको

एकता, बधी, मेलापु, हिकड़ाई.

एछिपो

भलाई, उपकारु, महिरबानी.

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App