भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Sindhi Samanarth Shabdkosh | A Dictionary of Sindhi Synonyms

Dr. Lakshman Parasram Hardwani

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

< previous1234567Next >

उकलाउ

समाप्ती, पूराओ, नेकालु, निछेड़ो, सफ़ाई, जल्दाई.

उकाड़णु

ओबारणु, टहिकाइणु, टचिकाइणु, टिचिकाइणु ( म. उकडणे )

उकारणु

पारि पहुचाइणु, उपड़ाइणु, बीअ कंधीअ रसाइणु.

उकास

प्यास, उञ, उसाट, टिह, तृष्णा ; सिक, उकीर, छिक, तड़्फ.

उकिरणु

पारि पवणु, बीअ भरि व´णु, लंघे वञणु.

उकीर

सिक, छिक, उकंढ, हुब ; काढो ; प्यास.

उखिरी

खरलु, खांडणी, कूंडी ( कुटण लाइ ).

उखोड़णु

उखेड़णु, पाड़ूं पटणु, उडेड़णु, लाहिणु ( खरंडु ), जुदा करणु.

उखोलणु

उखेलणु, उडेड़णु, छोड़णु ( गंढि ), चीरणु ( फटु ), खोलणु, पटणु.

उगुरु

गरो, भारी, वडो, डाढो, सख़्तु.

उगणु

उसिरणु, उभिरणु, सलो कढणु, जमणु, पैदा, फुटणु, टिड़णु, निकिरणु ( हिं. उगना ).

उगाड़

ओगड़ि, फोड़ी, वसूली, चंदो.

उघाड़णु

खोलणु, ज़ाहिरु करणु, पधिरो करणु, नंगो करणु, ऐब ज़ाहिरु करणु, बुछिड़ो करणु, पर्दो लाहिणु.

उघाड़ो

अणढकियलु, खुलियलु, नंगो, बेशरमु, निर्लजो, बुछिड़ो.

उचाइणु

रंजाइणु, डुखोइणु, सताइणु, तपाए खणणु, खपाइणु, परेशानु करणु.

उचाट

वडाई, अभिमानु, मग़रूरी, तकिबरु ; डिंगाई, खौंस, अगिराई, हरकत.

उचाटणु

लालचाइणु, धुतारणु, ठगणु, फुसलाइणु.

उचाटु

उदासु, उदासीनु, विरक्तु, वैरागी.

उचारु

आवाज़ु, हिजे, ‘प्रोनाऊंसिएशन’, उच्चारु.

उचो

उमदो, सुठो, उत्तमु, ठाहूको, श्रेष्ठु.
< previous1234567Next >

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  Download Bharatavani App
  Bharatavani Windows App